Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Ν. 3707/08 (ΦΕΚ 209 Α/8-10-2008) : Ρύθµιση θεµάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών.

ΕΠΕΙΔΗ ΗΡΘΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΕΝΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΜΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΤΟ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΊΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ & ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 


Ν. 3707/08 (ΦΕΚ 209 Α/8-10-2008) : Ρύθμιση θεμάτων ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
ασφαλείας και γραφείων ιδιωτικών ερευνών.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
Άρθρο 1
Το άρθρο 1 του ν. 2518/1997 (ΦΕΚ 164 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την
παράγραφο 15 του άρθρου 10 του ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄), την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν.
3103/2003 (ΦΕΚ 23 Α΄) και την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν. 3206/2003 (ΦΕΚ 298 Α΄),
αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 1»
Έννοια όρων – Πεδίο εφαρμογής
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, ως ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών ασφαλείας θεωρούνται οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, ατομικές ή εταιρικές, οι οποίες παρέχουν
σε τρίτους μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες υπηρεσίες:
α. επιτήρηση ή φύλαξη κινητών ή ακινήτων περιουσιακών αγαθών και εγκαταστάσεων,
β. προστασία φυσικών προσώπων,
γ. ασφαλή μεταφορά με ειδικά διασκευασμένα – τεθωρακισμένα οχήματα χρημάτων, αξιών,
αρχαιοτήτων, έργων τέχνης και πολύτιμων αντικειμένων,
δ. προστασία θεαμάτων, εκθέσεων, συνεδρίων, διαγωνισμών και αθλητικών εκδηλώσεων,
ε. έλεγχο ασφάλειας πληρωμάτων, επιβατών, χειραπο-σκευών, αποσκευών, φορτίου και ταχυδρομικού
υλικού σε αερολιμένες και λιμένες, καθώς και έλεγχο πρόσβασης στους χώρους και, εν γένει, στις
εγκαταστάσεις αυτών μετά από έγκριση της αρμόδιας αεροπορικής ή λιμενικής αρχής,
στ. συνοδεία για την ασφαλή κίνηση οχημάτων που μεταφέρουν ογκώδη ή βαρέα αντικείμενα, με ειδικά
οχήματα που φέρουν στοιχεία επισήμανσης,
σύμφωνα με την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4,
ζ. συνοδεία αθλητικών αποστολών για την ασφαλή μετακίνησή τους,
η. εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό μέτρων για την ασφαλή πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων
των περιπτώσεων α΄ έως και ζ΄ της παρούσας παραγράφου,
θ. εγκατάσταση, συντήρηση και παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων και συστημάτων
ασφαλείας και συναγερμού, πλην αυτών που τοποθετούνται σε αυτοκίνητο,
ι. εκμετάλλευση κέντρων λήψης, ελέγχου και διαβίβασης σημάτων συναγερμού και
ια. εκπόνηση μελετών και σχεδιασμό συστημάτων ασφαλείας, αναφορικά με τις δραστηριότητες των
περιπτώσεων θ΄ και ι΄ της παρούσας παραγράφου.
2
2. Προσωπικό ασφαλείας για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου νοείται το προσωπικό
στο οποίο ανατίθεται η άσκηση οποιασδήποτε από τις ως άνω δραστηριότητες ή παρέχει οποιαδήποτε
άλλη εργασία υποστήριξης των δραστηριοτήτων αυτών.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 3, 4 παράγραφος 2, 5 και 6 εφαρμόζονται και για το προσωπικό οποιασ-
δήποτε ιδιωτικής επιχείρησης στο οποίο ανατίθεται η φύλαξη και η προστασία των ιδίων αυτής
χώρων, αγαθών και εγκαταστάσεων ή του προσωπικού τους, καθώς και για το διοικητικό προσωπικό
των επιχειρήσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, στο οποίο ανατίθεται ο σχεδιασμός και η
μέριμνα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων αυτών.
4. Η άσκηση των ανωτέρω δραστηριοτήτων δεν θίγει τις αρμοδιότητες των κρατικών αρχών στους
τομείς αυτούς.»

Το άρθρο 3 του ν. 2518/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 3
Άδεια εργασίας προσωπικού ασφαλείας
1. Το προσωπικό ασφαλείας απαιτείται να κατέχει άδεια εργασίας Α΄ ή Β΄ κατηγορίας ανάλογα µε τις
δραστηριότητες που πρόκειται να ασκήσει.
2.  Άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας απαιτείται να κατέχει το προσωπικό των ιδιωτικών επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας για τις δραστηριότητες των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 1, καθώς και το διοικητικό προσωπικό των επιχειρήσεων αυτών στο
οποίο ανατίθεται ο σχεδιασµός και η µέριµνα για την εκτέλεση των ως άνω δραστηριοτήτων. Η άδεια
αυτή απαιτείται και για το προσωπικό οποιασδήποτε επιχείρησης, στο οποίο ανατίθεται η φύλαξη και
προστασία των χώρων,  αγαθών και εγκαταστάσεών της ή του προσωπικού της,  σύµφωνα  µε την
παράγραφο 3 του άρθρου 1. 
3.  Άδεια εργασίας Β΄ κατηγορίας απαιτείται να κατέχει το προσωπικό των ιδιωτικών επιχειρήσεων
παροχής υπηρεσιών ασφαλείας που ασκεί τις δραστηριότητες των περιπτώσεων θ΄,  ι΄ και ια΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 1. Με την ίδια άδεια εφοδιάζεται και το διοικητικό προσωπικό των επιχει-
ρήσεων αυτών στο οποίο ανατίθεται ο σχεδιασµός και η µέριµνα για την εκτέλεση των ως άνω δρα-
στηριοτήτων.
4. Για τη χορήγηση των αδειών των προηγούµενων παραγράφων ο ενδιαφερόµενος πρέπει να πληροί
τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και επιπλέον να κατέχει τίτλο επαγγελµατικής κα-
τάρτισης ειδικότητας συναφούς προς την άσκηση των δραστηριοτήτων που πρόκειται να ασκήσει. Το
προσωπικό των ιδιωτικών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλεία

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου